Dojo Kun

[do_widget id=bcn_widget-2]

 

The Dojo Kun is recited at the conclusion of every karate training, allowing the students to reflect upon the guiding principles of karate-do (calligraphy by Master Teruyuki Okazaki). Click here to listen to the Dojo Kun (courtesy of Hiroyoshi Okazaki).

Japanese translation:

HITOTSU! JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO!

HITOTSU! MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO!

HITOTSU! DORYOKU NO SEICHIN O YASHINAU KOTO!

HITOTSU! REIGI O OMONZURU KOTO!

HITOTSU! KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO!

English translation (traditional):

SEEK PERFECTION OF CHARACTER!

BE FAITHFUL!

ENDEAVOR!

RESPECT OTHERS!

REFRAIN FROM VIOLENT BEHAVIOR!